تبلیغات
سمپاد 93

سمپاد 93
برای دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

- باپمپ الف در10 ساعت  استخر ی تخلیه میشود 0 با پمپ ب در6 ساعت آب همان استخر تخلیه میشود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند ، آب استخر درچند دقیقه تخلیه میشود ؟
الف) 140         ب) 150          ج) 160         د) 225

34- سه سال پیش سن پدری نه برابر سن پسرش بود دو سال دیگر سن پدر چهار برابر سن پسرش خواهد بود اختلاف سن پدر و پسر چند سال است ؟

الف ) 24          ب) 27               ج)30                 د)12

35- محسن و احمد کاری را در 36 ساعت انجام می دهند 0 محسن همان کار را به تنهایی در 108 ساعت انجام می دهد اگر احمد بخواهد همان کار را به تنهایی انجام دهد چند ساعت طول می کشد ؟

الف ) 16          ب) 30              ج) 54         د )40

36- اگر طول مربعی را 10 درصد افزایش دهیم مساحت آن چند درصد افزایش می یابد ؟

الف) 100 درصد       ب) 21 درصد       ج)‌10درصد      د) 20 درصد

37- 15 کارگر را در 8 روز تمام می کنند اگر به ثلث کارگر ها یک نفر اضافه شود کار چند روزه تمام خواهد شد ؟

الف) 25        ب) 24            ج) 20                 د)21

38 مجموع پول سه نفر 5520 تومان میباشد اگر پول نفر اول و دوم مساوی و پول نفر سوم از مجموع پول نفر اول و دوم 80 تومان کمتر باشد نفر سوم چند تومان پول دارد؟

الف ) 1720           ب) 2800          ج) 1400             د) 2720

39- مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی 1080 درجه میباشد تعداد اضلاع این چند ضلعی برابر است با :

الف ) 10              ب) 9              ج)8                د)7

40- اگر مساحت مثلث متساوی الساقینی که اندازه قاعده آن 8 سانتی متر است برابر 12 سانتیمتر مربع باشد اندازه هر ساق آ ن چند سانتی متر است

الف ) 8                ب)4            ج)5                   د)3

- اندازه هر زاویه درپنج ضلعی منتظم برابر است با :

الف )108              ب) 540            ج) 135            د) 144

42- اگر طول مستطیلی 8وعرض آن6 باشد قطر آن چه قدر است؟

الف) 14                    ب) 9            ج) 10              د)7

43- کدامیک از مقادیر زیر اضلاع یک مثلث قائم الزاویه نیست :

الف )5و4و3           ب) 10و8و6          ج) 13و12و5           د) 3و2و1

44- هفت برابر عددی به اضافه 2 برابر 58 است آن عددبرابراست با :

الف ) 6              ب) 7                         ج) 8                   د) 10

45- دانش آموزی باپول توجیبی سه روز خود یک کتاب خرید به قیمت 15 تومان و3 تومان هم برایش باقی ماند این دانش آموز روزی چه قدر پول توجیبی از پدرش می گیرد ؟

الف )5           ب) 6                   ج) 7               د)8

46- در کدام یک از شکل  های زیر فقط دو ضلع متوازی وجود دارد ؟

الف) مثلث             ب)متوازی الاضلاع         ج) ذورنقه       د) مربع

  

 47- برای دوختن یک دست لباس 20 و 45 و 8 لازم میباشد برای دوختن 3 دست لباس از همان نوع چه مدت وقت لازم است ؟

الف )" 16و26          ب)" 16و20       ج) 16و26       د)2

48- اگر اندازه ابعاد مکعبی ((4)) برابر شود حجم آن چند برابر میشود ؟

الف) 4                   ب) 16            ج) 36                   د) 64

49- اگر در عدد (725/7623 ) رقم 6 را برداشته به جای آن 4بنویسیم چه قدر از مقدار این عدد کاسته میشود ؟

الف) 20           ب) 200                 ج) 2000          د) 20000

50- گنجایش باک مخزن بنزین اتومبیلی 40 لیتر است که سه پنجم حجم آن بنزین دارد چند لیتر دیگر بنزین بریزیم تاپرشود ؟

الف)16          ب)  8                   ج) 12                د) 18

51- یک بافنده یزدی قا لیچه ای را در مدت 144 روزو بافنده دیگر همان قالیچه را در مدت 48 روز می بافند اگر هر دو بافنده هم زمان شروع به بافتن همان قالیچه کنند کار بافت قالیچه ظرف مدت چند روز به اتمام می رسد ؟

الف) 28 روز          ب) 32روز       ج) 34 روز          د) 36روز

52- مجموع سه عدد فرد متوالی 45 است حاصل ضرب آن عدد را بدست آورید ؟

53-شیر الف منبع آبی را در مدت 6 ساعت پر می کند وشیر ب همین را در 4 ساعت پر می کند اگر هر دو شیر با هم باز باشد چه زمانی طول می کشد تا منبع پر شود ؟
25- لاله به دوستش گفت که سن پدرش هنگام تولد او28 سال بوده است و حالا سن پدرش 3 برابر سن اواست لاله چند سال دارد ؟

الف) 42       ب) 24              ج) 14      د) 7

26- سارا می خواهد برای هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بخرد اگر مداد 15 ریالی بخرد 20 ریال زیاد می آورد اگر مداد 5/17 ریال بخرد 10 ریال کم می آورد دوستانش چند نفرند ؟

الف) 8            ب) 10           ج) 12           د) 14

27- مجموع دو زاویه متقابل به راس 150 درجه است مکمل هر یک از زاویه ها چند درجه است؟

الف) 30           ب) 105             ج) 15            د) 40

28- کارگری کاری را2 روزه انجام می دهد کارگر دیگری همان کار را 3 روزه انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند در یک روز چه مقدارا ز کار را انجام می دهند ؟

الف)‌دوششم        ب) پنج ششم      ج) یک دوم   د) تمام کار

29- کدام جمله درست است ؟

الف) درهر متوازی الاضلاع دوقطر باهم مساوی است

ب) دربعضی لوزی ها دو قطر با هم مساویند

ج) درمستطیل دو قطر برهم عمودند

د) درهر ذوزنقه دوقطر با هم مساوی است

30- دو سال پیش سن پدری 7 برابر سن پسرش بود سه سال دیگر سن پدر 4 برابرسن پسرش خواهد بود سن فعلی پدر چند سال بیشتر از سن فعلی پسرش است ؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف) 7          ب) 27      ج) 30             د) 37

31- چهارپنجم پول احمد برابر چهارنهم پول مصطفی است اگر مصطفی 16 ریال بیشتر از احمد پول داشته باشد احمد چند ریال دارد الف) 45            ب) 81         ج) 20            د) 72

32-  اگر میا نگین 8 درس دانش آموزی 5/17 باشد و نمره 3 درس او 15، 17 ، 5/15 باشد و در دروس دیگر نمرات یکسان داشته باشد نمره هر یک از دروس دیگر را حساب کنید ؟

الف) 18             ب) 17          ج) 5/17        د)5/18

33- اگر ساعت 4و5 دقیقه باشد زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است ؟

الف) 30            ب) 60            ج) 5/92       د) 120

34- یک کارگر با تجربه کاری را در 20 روز و یک کارگر بی تجربه همان کار را در 30 روز انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند آن کار چند روزه تمام می شود ؟

الف) 12روز       ب) 15 روز        ج) 50روز       د) 10روز

35- از تبخیر 15 کیلو گرم آب دریاچه ای 900 گرم نمک به دست آمده است چند درصد آب آن دریاچه نمک است ؟

الف) % 5/13    ب) %9               ج) %6              د) %60

36- کدام گزینه صحیح است ؟

الف) متوازی الاضلاع نوعی لوزی است

ب ) متوازی الا ضلاع دارای یک محور تقارن بیشتر نیست

ج) لوزی مربعی است که قطر های آن نا مساوی است

د) مجموع زاویه های یک شش ضلعی 720 درجه است

37- اندازه اضلاع قائمه مثلث قائم الزاویه ای 5 و 12 است مقدار تقریبی ارتفاع وارد بر وتر آن کدام گزینه است ؟

الف) 2/5      ب)5          ج)6/4           د)1/4

38- دو زاویه یک مثلث 45و 60 درجه است دو زاویه یک مثلث دیگر 75و60 درجه است کدام گزینه صحیح است ؟

الف) دومثلث متشابه نیستند        ب) دومثلث متشابه هستند

ج) شاید دو مثلث متشابه باشند   د) بعید است دو مثلث متشابه باشد

39- با پمپ ( آ ) در 10 ساعت آب استخر تخلیه می شود با پمپ ( ب) در 6 ساعت آب استخر تخلیه می شود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند آب استخر در چند دقیقه تخلیه می شود ؟

الف) 150         ب) 160             ج)225       د)480

8 کارگر کاری را در6 روز تمام می کنند0 پس از اینکه نصف کار انجام شد ، 2 کارگر بر سر کار حاضر نشدند تمام کار چند روزه تمام می شود   ؟

الف ) 4روز           ب) 7روز          ج) 12روز        د) هیچکدام

2-          طول سایه شخصی که قد  وی 160 سانتی متر است برابر 5 دسی متر شده است در صورتی که طول سایه درختی در همان حال برابر 5/2 متر باشد ارتفاع آ ن درخت چند متر است ؟

الف) 2/3           ب)8           ج) 16           د)2/6

3-          نسبت دو عدد دوسوم و یکی از آنها 18 است عدد دیگر کدام است ؟

الف)6               ب) 15                ج) 9               د) 27

4-          جنسی را بعد از % 15 تخفیف 1700 ریال فروختند قیمت اصلی آن جنس برابر است با :

الف ) 2200 ریال                    ب)2000 ریال

ج) 2500 ریال                       د) 1800 ریال

5- دریک پادگان غذای ماهانه 200 نفر را آماده کردند بعد از 10 روز 50 نفر به جمع آنها اضافه شد غذای ماهانه تهیه شده چند روزه تمام خواهد شد ؟

الف) 20روز             ب) 16 روز             ج) 26روز        د)50روز

6-  چهار راس مربعی روی یک دایره قرار دارند و شعاع دایره برابر با 5 است 0 مساحت این مربع برابر با کدام عدد است ؟

الف ) 75              ب) 25            ج) 50         د) 100

7- خط(الف) به فاصله 3 سانتی متر از دایره (س) به مرکز (ب) وشعاع 2 سانتی متر قرار دارد چند نقطه از دایره وجود دارد که تا خط (الف) به فاصله 7 سانتی متر می باشد ؟

الف ) هیچ نقطه           ب)2نقطه        ج) 1 نقطه      د) چهارنقطه

8- محیط یک لوزی 40 سانتی متر و قطر بزرگ 16 سانتی متر است مساحت لوزی عبارت است از :

الف) 96 سانتی متر                   ب) 192 سا نتی متر مربع

ج) 320 سانتی متر                     د) 240 سانتی متر

9- اگر مربعی روی وتر یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین بسازیم مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث است ؟

الف) 2           ب) 4          ج) 3            د)دو یک دوم

10- اگر از 4 برابرعددی نصف آن را کم کنیم باقی مانده 14 می شود آن عدد کدام است؟

الف) 4            ب) 2        ج)10       د)7

11- 3 نفر برای انجام کاری 80 ساعت وقت نیاز دارند پس از آنکه سه چهارم کار انجام شد 1 نفر به آنها اضافه شد تمام کار در چند ساعت انجام می شود ؟

الف)‌75                ب) 60          ج) 70             د)72

12- اختلاف دو عدد 51 می باشد در صورتی که عدد بزرگ سه دوم عدد کوچک باشد آن دو عدد عبا رتند از :

الف)76،25      ب) 102 ،51         ج) 153 ،102   د) 204و153

13- نصف عددی به اضافه ثلث آن عدد به اضافه ربع آن عدد مساوی است با (2- A 5 ) در صورتی که 3= A باشد مقدار آن عدد مساوی است با00

الف )‌ 13         ب) 15           ج) 16          د) 12

14- یک قوطی مقوایی به شکل مکعب مستطیل به طول 6 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 8 سانتی متر می باشد سطح کل آن چند سانتی متر مربع می باشد ؟

الف) 176        ب) 206           ج) 236           د) 240

15- تفاضل دو عدد 199 است چون بر هم تقسیم کنیم خارج قسمت 4 باقیمانده 10 می شود عدد بزرگتر برابر است با :

الف) 409    ب) 136           ج) 189              د) 262

16- حلزونی هر روز صبح 3 متر جلو و عصر همان روز 2 متر به عقب بر می گردد در صبح روز دهم این حلزون چقدر راه رفته است
الف)50 متر      ب) 12 متر        ج) 48متر           د) 10متر

17- سعید 120 بشقاب خرید دانه ای 20 ریال یک چهارم آنها شکست بقیه را دانه ای چند بفروشد تا1200 ریال سود ببرد ؟

الف) 40           ب)35           ج) 30          د)3/33

18- در کدام شکل قطر ها نیمساز زاویه ها هستند ؟

الف ) ذوزنقه      ب) متوازی الا ضلاع   

ج) مستطیل         د) لوزی

19- قطر های یک لوزی 32و24 سانیمتر است محیط آن چقدر است

الف) 40            ب) 80           ج)‌120          د) 160

20- مجموع سه عدد فرد متوالی 153 می باشد عدد بزرگتر کدام است ؟

الف)57                  ب) 55            ج)53             د) 51

21- هواپیمایی در ارتفاع 300 متری پرواز می کند و یک زیر دریایی درعمق 30متری هواپیما حرکت می کند میانگین فاصله آن دوچقدر بالاتر است ؟

الف) 135متر         ب) 165 متر       ج) 155 متر    د) 175 متر

22- با توجه به ترتیب اعداد نوشته شده عدد پنجم کدام است ؟

؟ و000 و 9و18و36

الف)‌5/1             ب) 25/2               ج) 3         د) 5/4

23- متوازی الاضلاع کدام یک از خا صیتها ی زیر را دارد ؟

الف) دوقطر آن باهم مساوی است      ب) دوقطر آن برهم عمودند

ج) دوقطر دیگر را نصف می کند د) زاویه های روبرو همیشه مکلمند

24- نقطه a  به فاصله 5 سانتی متر از مرکز دایره (s ) قرار دارد طول پاره خط ab برابر4 سانتی متر است اندازه شعاع دایره چند سانتی متر است ؟( نقطه  bنقطه تماس است )

الف) 4/6          ب) 2           ج)3             د) 9

25- لاله به دوستش گفت که سن پدرش هنگام تولد او28 سال بوده است و حالا سن پدرش 3 برابر سن اواست لاله چند سال دارد ؟

الف) 42       ب) 24              ج) 14      د) 7

26- سارا می خواهد برای هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بخرد اگر مداد 15 ریالی بخرد 20 ریال زیاد می آورد اگر مداد 5/17 ریال بخرد 10 ریال کم می آورد دوستانش چند نفرند ؟

الف) 8            ب) 10           ج) 12           د) 14

27- مجموع دو زاویه متقابل به راس 150 درجه است مکمل هر یک از زاویه ها چند درجه است؟

الف) 30           ب) 105             ج) 15            د) 40

28- کارگری کاری را2 روزه انجام می دهد کارگر دیگری همان کار را 3 روزه انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند در یک روز چه مقدارا ز کار را انجام می دهند ؟

الف)‌دوششم        ب) پنج ششم      ج) یک دوم   د) تمام کار

29- کدام جمله درست است ؟

الف) درهر متوازی الاضلاع دوقطر باهم مساوی است

ب) دربعضی لوزی ها دو قطر با هم مساویند

ج) درمستطیل دو قطر برهم عمودند

د) درهر ذوزنقه دوقطر با هم مساوی است

30- دو سال پیش سن پدری 7 برابر سن پسرش بود سه سال دیگر سن پدر 4 برابرسن پسرش خواهد بود سن فعلی پدر چند سال بیشتر از سن فعلی پسرش است ؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف) 7          ب) 27      ج) 30             د) 37

31- چهارپنجم پول احمد برابر چهارنهم پول مصطفی است اگر مصطفی 16 ریال بیشتر از احمد پول داشته باشد احمد چند ریال دارد الف) 45            ب) 81         ج) 20            د) 72

32-  اگر میا نگین 8 درس دانش آموزی 5/17 باشد و نمره 3 درس او 15، 17 ، 5/15 باشد و در دروس دیگر نمرات یکسان داشته باشد نمره هر یک از دروس دیگر را حساب کنید ؟

الف) 18             ب) 17          ج) 5/17        د)5/18

33- اگر ساعت 4و5 دقیقه باشد زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است ؟

الف) 30            ب) 60            ج) 5/92       د) 120

34- یک کارگر با تجربه کاری را در 20 روز و یک کارگر بی تجربه همان کار را در 30 روز انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند آن کار چند روزه تمام می شود ؟

الف) 12روز       ب) 15 روز        ج) 50روز       د) 10روز

35- از تبخیر 15 کیلو گرم آب دریاچه ای 900 گرم نمک به دست آمده است چند درصد آب آن دریاچه نمک است ؟

الف) % 5/13    ب) %9               ج) %6              د) %60

36- کدام گزینه صحیح است ؟

الف) متوازی الاضلاع نوعی لوزی است

ب ) متوازی الا ضلاع دارای یک محور تقارن بیشتر نیست

ج) لوزی مربعی است که قطر های آن نا مساوی است

د) مجموع زاویه های یک شش ضلعی 720 درجه است

37- اندازه اضلاع قائمه مثلث قائم الزاویه ای 5 و 12 است مقدار تقریبی ارتفاع وارد بر وتر آن کدام گزینه است ؟

الف) 2/5      ب)5          ج)6/4           د)1/4

38- دو زاویه یک مثلث 45و 60 درجه است دو زاویه یک مثلث دیگر 75و60 درجه است کدام گزینه صحیح است ؟

الف) دومثلث متشابه نیستند        ب) دومثلث متشابه هستند

ج) شاید دو مثلث متشابه باشند   د) بعید است دو مثلث متشابه باشد

39- با پمپ ( آ ) در 10 ساعت آب استخر تخلیه می شود با پمپ ( ب) در 6 ساعت آب استخر تخلیه می شود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند آب استخر در چند دقیقه تخلیه می شود ؟

الف) 150         ب) 160             ج)225       د)480

40- دانش آموزان دو کلاس در یک آزمون شرکت کرده اند معدل  نمر ه های کلا سی که 20 دانش آموزداشت 18 ومعدل نمره های کلاس دیگر که 30 دانش آموز داشت 16 شد معدل نمر ه های دانش آموزان دو کلاس با کدام گزینه برابر است ؟

الف) 5/16         ب) 6/16          ج) 14/8   د)16/8
طبقه بندی: سوالات تستی ریاضی،
[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ 11:43 ق.ظ ] [ آرمین ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

جهت تبادل لینک از بخش نظرات استفاده کنید.
نویسندگان
نظر سنجی
قدرتمند ترین مرورگر جهان ؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Make your flash banner free online Online User

Powered by WebGozar

Yaldex PopUp Click Me !!!